La Universitat fa un pas més per promoure i garantir un conjunt de valors que han de permetre consolidar-ne la integritat i el compromís com a comunitat èticament responsable.

L’espai que us presentem s’estructura en diferents apartats: el nou Codi Ètic, aprovat el juliol del 2020, com a instrument per garantir, desenvolupar i avaluar els principis ètics; la Comissió d’Integritat, creada per supervisar, revisar i implementar el Codi, i la Línia Ètica com a canal bidireccional de comunicació electrònica al servei de la comunitat universitària i de la ciutadania en general per comunicar, de manera anònima, si així ho vol el comunicant, conductes de la Universitat i dels seus membres que puguin resultar contràries al dret, al Codi Ètic i als principis o regles ètiques i de bon govern comunament establertes.

Relacionat amb aquest compromís, el Consell de Govern de 15 de desembre del 2021 va aprovar el Pla de Mesures d’Integritat en la Gestió de la Universitat Pompeu Fabra, que pretén prevenir i combatre el frau i la corrupció a la Universitat, assumint així els conceptes de conflicte d’interessos, frau i corrupció adoptats per la Unió Europea, en particular els establerts al Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol del 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament financer) i la Directiva (UE) 2017/1371, de 5 de juliol del 2017, sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió a través del dret penal.

A més, trobareu un apartat per fer-hi arribar consultes, observacions i propostes de millora sobre la conducta ètica.

Darrera actualització: 21.12.2021

Si ets membre de la comunitat universitària de la UPF pots adreçar-nos les teves consultes, observacions i propostes de millora sobre la conducta ètica en l'exercici de les teves tasques adreçant una Instància General Electrònica (IGE) a la Secretaria General.