Durada 2 anys acadèmics (120 crèdits ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
De dilluns a divendres, horari de tarda
Preu

Estudiants UE: 3.301,8 € | Estudiants no UE: 5.749,8 € (1 curs acadèmic) 

Places 40
Modalitat Recerca i professionalitzador
Idioma
Castellà i anglès (algunes assignatures) 
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte
Màster interuniversitari de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) [coordinadora] Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)