Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
Normalment de tarda
Preu Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places 40
Modalitat Recerca
Idioma
Anglès, català i castellà (es garanteix la possibilitat de cursar el màster íntegrament en anglès en l'especialitat de lingüística formal, lingüística computacional i adquisició)
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte