Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)  
Calendari De setembre a juny
Horari
De 16.00 a 21.00 h, de dilluns a dijous, d'octubre a juny
Preu

Estudiants UE: 3.301,8 €  | Estudiants no UE: 5.749,8 €

Places 30
Modalitat -
Idioma
Castellà i anglès (amb una assignatura optativa en català) 
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte