Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
Preferentment de tarda
Preu Estudiants UE: 3.301,8 € (pendent d’aprovació) | Estudiants no UE: 6.739,8 €
Places 25
Modalitat De recerca i acadèmica
Idioma
Català, castellà i anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte