Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS) 
Calendari De setembre a juny
Horari
Preferentment de tarda 
Preu Estudiants UE: 3.301,8 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places 25
Modalitat De recerca i acadèmica
Idioma
Català, castellà i anglès 
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte