Durada 2 anys acadèmics a temps complet (120 crèdits ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
La presencialitat és de 6 hores diàries en la franja horària de 8.30 a 19.00 hores
Preu Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 € (1 curs acadèmic)
Places 45
Modalitat Recerca, acadèmica i professionalitzadora
Idioma
Anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte
Màster interuniversitari de la Universitat Pompeu Fabra (coordinadora) i la Universitat de Barcelona