FORMACIÓ OPTATIVA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Anàlisi Financera i de Balanços Análisis Financiero y de Balances Financial and Balance Sheet Analysis
Plans de Formació Planes de Formación Training Plans
Polítiques de Direcció de Persones Políticas de Dirección de Personas Personnel Management Policies
Tècniques de Selecció de Persones Técnicas de Selección de Personas Personnel Selection Techniques
Gestió Financera a l'Empresa Gestión Financiera en la Empresa Financial Management in Business
Finançament de les Prestacions Socials Financiación de las Prestaciones Sociales Social Welfare Financing
Introducció al Màrqueting Introducción al Marketing Introduction to Marketing
Avaluació Econòmica de Política Sociolaboral Evaluación Económica de Política Sociolaboral Economic Evaluation of Social and Occupational Policies
Simulació d'Empresa Simulación de Empresa Business Simulation
Gestió de Persones i Globalització  Gestión de Personas y Globalización  People Management and Globalization
Comptabilitat de Gestió Contabilidad de Gestión Management Accounting
Economia Mediambiental i de la Qualitat Economía Medioambiental y de la Calidad Environmental and Quality Economics
Gestió Financera Personal i Professional Gestión Financiera Personal y Profesional Personal and Professional Financial Management
Redacció Jurídica Redacción Jurídica Legal Writing
Mobilitat Internacional de Treballadors Movilidad Internacional de Trabajadores International Mobility of Workers
Relacions de Treball a l'Administració Pública Relaciones de Trabajo en la Administración Pública Labour Relations in Public Administration
Teoria i Pràctica de la Negociació Teoría y Práctica de la Negociación Theory and Practice of Negotiation
Dret Sancionador del Treball Derecho Sancionador del Trabajo Labour Sanctions Law
Resolució Alternativa de Conflictes Resolución Alternativa de Conflictos Alternative Dispute Resolution
Fons de Pensions i RSE Fondos de Pensiones y RSE Pension Funds and Corporate Business Civil Liability
Polítiques i Plans d'Igualtat Políticas y Planes de Igualdad Equality Policies and Plans
Gestió Pressupostària a l'Administració Pública Gestión Presupuestaria en la Administración Pública Budget Management in Public Administration
Dret Concursal Derecho Concursal Bankruptcy Law
Dret de les Organitzacions No Lucratives Derecho de las Organizaciones No Lucrativas Non-Profit Organizations Law
Dret i Història en el Segle XX Derecho e Historia en el Siglo XX Law and History in the 20th Century
Procediment Administratiu Procedimiento Administrativo Administrative Procedure
Polítiques d'Ocupació Políticas de Empleo Employment Policies
Polítiques Socials Políticas Sociales Social Policies
Mètodes Quantitatius Avançats de I.S. Métodos Cuantitativos Avanzados de I.S. Advanced Quantitative Methods of Social Research 
Dona, Família i Mercat Laboral Mujer, Familia y Mercado Laboral Women, the Family and the Labour Market
Immigració i Mercat de Treball Inmigración y Mercado de Trabajo Immigration and the Labour Market
Gestió de la Incapacitat Laboral Gestión de la Incapacidad Laboral Management of Occupation Disability
Organització del Treball i Estrès Laboral Organización del Trabajo y Estrés Laboral Organization of Work and Workplace Stress
Ocupació i Desigualtats en Salut Empleo y Desigualdades en Salud Employment and Inequalities in Health
Salut i RSE Salud y RSE Health & Corporate Social Responsibility
Teoria de l'Acció Col·lectiva Teoría de la Acción Colectiva Collective Theory Action
Anàlisi d'Indicadors Socials Análisis de Indicadores Sociales Social Indicators Analysis
Educació i Mercat de Treball Educación y Mercado de Trabajo Education and Labour Market
Sociologia de les Organitzacions Sociología de las Organizaciones Sociology of Organizations