Per tal de resoldre definitivament els interrogants i les vacil·lacions que han sorgit al voltant de l’escriptura de les datacions a partir de l’any 2000, us fem avinent que, d’acord amb la tendència natural de la llengua, les datacions corresponents al tercer mil·lenni, inclòs l’any 2000, que fem constar al peu de qualsevol document s’han d’escriure sempre amb la partícula del davant de l’any (10 de gener del 2000). Dins d’un text, però, és igualment adequat utilitzar la forma plena de l’any davant d’aquest (...el 10 de gener de l’any 2000...).

D’altra banda, convé recordar que dins un text els anys corresponents al tercer mil·lenni, inclòs l’any 2000, han d’anar sempre precedits de l’article determinat (el 1999 no va ser un any olímpic; el 2000, però, sí que ho és).