Glossari universitari

Què és? Què hi trobaré?

Publicat l'any 2008, el Glossari universitari català ↔ espanyol ↔ anglès és una eina de treball elaborada i mantinguda pel Gabinet Lingüístic amb el doble objectiu de facilitar la tasca de traducció a l'anglès i a l'espanyol de termes i designacions genèrics de l'àmbit acadèmic i universitari i d'unificar criteris tant en el si de la comunitat universitària com amb els traductors externs que col·laboren amb la UPF en les tasques de traducció de documentació administrativa i institucional.

El Glossari universitari català ↔ espanyol ↔ anglès recull un miler de termes genèrics de l'àmbit acadèmic i universitari (com ara llicenciaturagraudocència regladaensenyament semipresencialaprenentatge basat en problemes o assignatura de lliure elecció, entre molts altres), amb la corresponent traducció a l'anglès. Se'n pot consultar el contingut tant a partir del català com de l'anglès com de l'espanyol, ja sigui per blocs alfabètics o bé amb l'ajut del cercador avançat que el Glossari duu incorporat, introduint-hi el mot o sintagma o alguna de les paraules que conté.

Les traduccions proposades són les formes que s'han considerat més adequades i les que cal per tant utilitzar prioritàriament en els àmbits administratiu i institucional de la Universitat.

D'altra banda, des de mitjan 2009 s'han adoptat en la seva pràctica totalitat les formes proposades i consensuades en el glossari bàsic (d'uns dos-cents cinquanta termes) elaborat en el marc del Grup Interuniversitari de Nomenclatura en Anglès (GINA), amb la qual cosa es garanteix a més un cert consens en aquest àmbit amb el conjunt del sistema universitari de Catalunya.

 

Contacte: [email protected]