El Gabinet Lingüístic de la Universitat Pompeu Fabra, adscrit a la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals (Gabinet del Rector), duu a terme les funcions següents:

1. Assessorar la institució en qüestions de llengües i de terminologia i elaborar les directrius, les concrecions i els recursos de suport lingüístic i els manuals d'estil pertinents.

2. Corregir els documents en llengua catalana relacionats amb la gestió, la difusió i la comunicació institucionals que se li trametin, i gestionar la traducció i la correcció de documents escrits en altres llengües que se sol·licitin (anglès, francès, alemany...).


3. Gestionar i impulsar el programa de Voluntariat Lingüístic de la Universitat. 

4. Aquelles altres que li siguin encomanades en l'àmbit de les seves funcions.