Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra (LEUPF)

Què és? Què hi trobaré?

Publicat en paper l'any 1996 i en format electrònic l'any 2005, el Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra (LEUPF) estableix els criteris lingüístics i les convencions que cal seguir en la documentació administrativa i institucional de la Universitat. El LEUPF es compon de deu capítols, en els quals s'aborden qüestions tan diverses com els aspectes de presentació d'un text, l'ús igualitari del llenguatge, els criteris d'ús de majúscules i minúscules o els criteris de traducció de noms i títols, entre moltes altres, i ofereix alhora, en sengles apèndixs, una llista de les abreviacions més usuals i una llista de les principals universitats d'arreu del món, amb la corresponent traducció al català.

Respecte a l'edició en paper de 1996, en l'edició electrònica s'han esmenat i actualitzat alguns continguts, s'ha ampliat al conjunt dels cinc continents l'abast de l'apèndix d'universitats (que incloïa únicament Europa, els Estats Units, el Canadà, Austràlia i Nova Zelanda) i s'hi ha incorporat un cercador, que facilita enormement la consulta i la cerca d'informació.

Contacte: [email protected]