FORMACIÓ OPTATIVA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Taller de Reporterisme i Escriptura en Premsa Taller de Reporterismo y Escritura en Prensa Reporting and Journalism Writing Workshop
Taller de Reporterisme Audiovisual Taller de Reporterismo Audiovisual Audiovisual Reporting Workshop
Taller de Disseny, Grafisme i Producció a Internet Taller de Diseño, Grafismo y Producción en Internet Design, Graphics and Internet Production Workshop
Taller de Disseny, Grafisme i Producció en Premsa Taller de Diseño, Grafismo y Producción en Prensa Design, Graphics and Press Production Workshop
Periodisme Especialitzat en Informació Local Periodismo Especializado en Información Local Journalism Specialized in Local News
Periodisme Especialitzat en Ciència i Salut Periodismo Especializado en Ciencia y Salud Journalism Specialized in Science and Health
Periodisme Especialitzat en Cultura Periodismo Especializado en Cultura Journalism Specialized in Culture
Periodisme Especialitzat en Economia Periodismo Especializado en Economía Journalism Specialized in Economics
Periodisme Especialitzat en Informació Internacional Periodismo Especializado en Información Internacional Journalism Specialized in International News
Periodisme Especialitzat en Informació Criminològica Periodismo Especializado en Información Criminológica Journalism Specialized in Criminological News
Periodisme Especialitzat en Política Periodismo Especializado en Política Journalism Specialized in Politics
Periodisme Especialitzat en Esports Periodismo Especializado en Deportes Journalism Specialized in Sports
Periodisme Especialitzat en Tecnologia i Medi Ambient Periodismo Especializado en Tecnología y Medio Ambiente Journalism Specialized in Technology and the Environment
Gabinets de Comunicació Gabinetes de Comunicación Communication Offices
Comunicació de Crisi Comunicación de Crisis Crisis Communication
Comunicació i Opinió Pública Comunicación y Opinión Pública Communication and Public Opinion
Polítiques de Comunicació Políticas de Comunicación Communication Policies
Tècniques d'Investigació Aplicades a la Comunicació Técnicas de Investigación Aplicadas a la Comunicación Research Techniques Applied to Communication
Infografisme Infografismo Digital Art
Fotografia i Reporterisme Gràfic Fotografia y Reporterismo Gráfico Photography and Graphic Reporting
Locució per a Mitjans Audiovisuals Locución para Medios Audiovisuales Expression for the Audiovisual Media
Periodística Catalana Comparada                                               Periodística Catalana Comparada                                               Comparative Catalan Journalism
Periodisme Dinàmic en Bases de Dades Periodismo Dinámico en Bases de Datos Dynamic Databases Journalism  
Direcció i Gestió d'Empreses Informatives Dirección y Gestión de Empresas Informativas Management and Administration of Information Companies
Comunicació i Educació Comunicación y Educación Communication and Education
Anglès Periodístic (nivell preliminar) Inglés Periodístico (nivel preliminar) Journalistic English (preliminary level)
Anàlisi de la Significació de la Imatge Análisis de la Significación de la Imagen Analysis of Images Significance
Tendències de la Televisió Contemporània Tendencias de la Televisión Contemporánea Trends in Contemporary Television
Comunicació Intercultural Comunicación Intercultural Intercultural Communication
Polítiques de Programació Políticas de Programación Programming Policies
Història dels Gèneres Audiovisuals Historia de los Géneros Audiovisuales History of Audiovisual Genres
Tècniques de Relacions Públiques Técnicas de Relaciones Públicas Public Relations Techniques
Comunicació Interna Comunicación Interna Internal Communication
Comunicació Política i Propaganda Electoral Comunicación Política y Propaganda Electoral Political Communication and Electoral Propaganda
Tècniques d'Oratòria Técnicas de Oratoria Public Speaking Techniques