FORMACIÓ OPTATIVA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Mètodes Matemàtics Avançats Métodos Matemáticos Avanzados Advanced Mathematical Methods
Reconeixement de Patrons Reconocimiento de Patrones Pattern Recognition
Sistemes Encastats en Temps Real Sistemas Empotrados en Tiempo Real Real Time Embedded Systems
Àudio 3D Audio 3D 3D Audio
Laboratori de Creació Sonora Laboratorio de Creación Sonora Sound Creation Laboratory
Taller de Música Electrònica Taller de Música Electrónica Electronic Music Workshop
Visió Tridimensional Visión Tridimensional Three-Dimensional Vision
Anàlisi i Interpretació d'Imatges Análisis e Interpretación de Imágenes Image Analysis and Interpretation
Imatge Sintètica Imagen Sintética Synthetic Image
Sistemes Multimèdia  Sistemas Multimedia  Multimedia Systems
Aplicacions Intel·ligents per a la Web Aplicaciones Inteligentes para la Web Intelligent Web Applications
Interacció Persona-màquina Interacción Persona-máquina Person-Machine Interaction
Llenguatges Audiovisuals i Narrativa Interactiva Lenguajes Audiovisuales y Narrativa Interactiva Audiovisual Languages and Interactive Narrative
Narrativa i Representació Narrativa y Representación Narrative and Representation
Laboratori de Xarxes i Serveis Laboratorio de Redes y Servicios Networks and Services Laboratory
Protocols de Transmissió Multimèdia Protocolos de Transmisión Multimedia Multimedia Transmission Protocols
Arquitectura i Senyalització Arquitectura y Señalización Architecture and Signaling
Protocols de Qualitat de Servei en Xarxes Protocolos de Calidad de Servicio en Redes Service Quality Protocols in Networks
Estratègies de Seguretat en Xarxes i Serveis Estrategias de Seguridad en Redes y Servicios Security Strategies in Networks and Services
Xarxes Sense Fils Multimèdia Redes Inalámbricas Multimedia Wireless Multimedia Networks
Protocols Distribuïts Protocolos Distribuidos Distributed Protocols
Senyalització en Serveis Multimèdia Señalización en Servicios Multimedia Signaling in Multimedia Services
Emprenedoria i Creació d'Empreses Emprendeduría y Creación de Empresas Entrepreneurship and the Creation of Business
Economia del Coneixement Economía del Conocimiento The Knowledge Economy
Finances en Projectes Tecnològics Finanzas en Proyectos Tecnológicos Finances in Technological Projects
Geometria Computacional Geometría Computacional Computational Geometry
Computació Intel·ligent i Llenguatge Natural Computación Inteligente y Lenguaje Natural Intelligent Computation and Natural Language
Computació Evolutiva Computación Evolutiva Evolutionary Computation
Sistemes Operatius Sistemas Operativos Operating Systems
Processadors de Llenguatge Procesadores de Lenguaje Language Processors
Estructures de Dades i Algoritmes Estructuras de Datos y Algoritmos Structure of Data and Algorithms
Arquitectura de Computadors Arquitectura de Computadores Computer Architecture
Enginyeria de Programari Ingeniería de Software Software Engineering
Tecnologies de la Informació Tecnologías de la Información Information Technologies
Disseny de Bases de Dades Diseño de Bases de Datos Database Design