FORMACIÓ BÀSICA    
Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Introducció a les TIC Introducción a las TIC Introduction to the ICTs
Càlcul i Mètodes Numèrics Cálculo y Métodos Numéricos Numeric Calculation and Methods
Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta Álgebra Lineal y Matemática Discreta Linear Algebra and Discrete Mathematics
Ones i Electromagnetisme Ondas y Electromagnetismo Waves and Electromagnetism
Fonaments de la Programació Fundamentos de la Programación Programming Fundamentals
Lògica Digital i Computadors Lógica Digital y Computadores Digital Logic and Computers
Probabilitat i Processos Estocàstics Probabilidad y Procesos Estocásticos Probability and Stochastic Processes
Senyals i Sistemes Señales y Sistemas Signals and Systems
     
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA    
Xarxes i Serveis Redes y Servicios Networks and Services
Enginyeria d'Interacció Ingeniería de Interacción Interaction Engineering
Bases de Dades Bases de Datos Databases
Equacions Diferencials Ecuaciones Diferenciales Differential Equations
Programació Orientada a Objectes Programación Orientada a Objetos Object-Oriented Programming
Protocols de Xarxes i Serveis Protocolos de Redes y Servicios Network and Services Protocols
Enginyeria Acústica Ingeniería Acústica Acoustic Engineering
Transmissió de Dades i Codificació Transmisión de Datos y Codificación Data Transmission and Encoding
Circuits Electrònics i Mitjans de Transmissió Circuitos Electrónicos y Medios de Transmisión Electronic Circuits and Transmission Media
Enginyeria Òptica Ingeniería Óptica Optical Engineering
Acústica Arquitectònica Acústica Arquitectónica Architectural Acoustics
Processament de la Parla Procesado del Habla Speech Processing
Percepció i Cognició Audiovisual Percepción y Cognición Audiovisual Perception and Audiovisual Cognition
Processament d'Imatge Procesado de Imagen Image Processing 
Processament de So i de Música Procesado de Sonido y Música Sound and Music Processing 
Sistemes de Codificació de Veu i d'Àudio Sistemas de Codificación de Voz y Audio Voice and Audio Encoding Systems
Comunicació en Anglès Tècnic  Comunicación en Inglés Técnico Communication in Technical English 
Equips i Sistemes d'Àudio Equipos y Sistemas de Audio Audio Equipment and Systems
Equips i Sistemes de Vídeo Equipos y Sistemas de Vídeo Video Equipment and Systems
Sistemes de Codificació d'Imatge i de Vídeo Sistemas de Codificación de Imagen y Vídeo Voice and Image Encoding Systems 
Organització d'Empreses de TIC Organización de Empresas de TIC ICT Business Organisation 
Processament de Vídeo Procesado de Vídeo Video Processing
Gestió Tècnica de Projectes Gestión Técnica de Proyectos Technical Project Management 
Visualització Avançada Visualización Avanzada Advanced Visualisation
Processament d'Àudio en Temps Real Procesado de Audio en Tiempo Real Real Time Audio Processing
Laboratori de Producció Audiovisual  Laboratorio de Producción Audiovisual Audiovisual Production Laboratory