FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIA PER CURSOS      
Tipologia assignatura Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Primer curs  
AFB Introducció a l'Economia  Introducción a la Economía  Introduction to Economics 
AFB Economia de l'Empresa  Economía de la Empresa  Business Economics 
AOB Matemàtiques I Matemáticas I Mathematics I 
AFB Anàlisi de Dades  Análisis de Datos Data Analysis 
AFB Introducció a la Teoria de Jocs  Introducción a la Teoría de Juegos Introduction to Game Theory 
AOB Matemàtiques II Matemáticas II Mathematics II 
AFB Introducció al Dret de l'Empresa  Introducción al Derecho de la Empresa  Introduction to Business Law 
AOB Microeconomia I Microeconomía I Microeconomics I 
AOB Introducció a la Comptabilitat Financera  Introducción a la Contabilidad Financiera Introduction to Financial Accounting
AOB Matemàtiques III  Matemáticas III Mathematics III 
Segon curs  
AOB Anàlisi d'Estats Comptables  Análisis de Estados Contables Financial Statements Analysis 
AFB Probabilitat i Estadística  Probabilidad y Estadística Probability and Statistics 
AOB Microeconomia II  Microeconomía II Microeconomics II 
AFB Història Econòmica i de l'Empresa  Historia Económica y de la Empresa  Economics and Business History 
AFB Macroeconomia I  Macroeconomía I Macroeconomics I 
AOB Organitzacions Econòmiques i Mercats  Organizaciones Económicas y Mercados Economic Organisations and Markets 
AOB Macroeconomia II  Macroeconomía II Macroeconomics II 
AOB Seminar Paper Seminar Paper Seminar Paper
AOB Economia Financera  Economía Financiera  Financial Economics 
AOB Econometria I Econometría I Econometrics I
Tercer i quart curs  
AOB Macroeconomia III Macroeconomía III Macroeconomics III
AOB Econometria II Econometría II Econometrics II
AOB Sector Públic I Sector Público I Public Sector I
AOB Mercats i Productes Derivats Mercados y Productos Derivados Markets and Derivatives
AOB Macroeconomia Avançada I Macroeconomía Avanzada I Advanced Macroeconomics I
AOB Economia Internacional I Economía Internacional I International Economics I
AOB Organització Industrial Organización Industrial Industrial Organization
AOB Econometria III Econometría III Econometrics III
AOB Economia de la Informació Economía de la Información Information Economics 
AOB Macroeconomia Avançada II Macroeconomía Avanzada II Advanced Macroeconomics II
AOB Economia Laboral Economía Laboral Labour Economics
       
AFB: Assignatura de FORMACIÓ BÀSICA      
AOB: Assignatura OBLIGATÒRIA