FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIA PER CURSOS     
Tipologia assignatura  Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
       
Primer curs  
AFB Economia Economía Economics
AFB Organització i Administració d'Empreses I  Organización y Administración de Empresas I Business Organisation and Management I 
AFB Matemàtiques Matemáticas  Mathematics 
AOB Anàlisi de Dades  Análisis de Datos Data Analysis 
AFB Dret de l'Empresa  Derecho de la Empresa Business Law 
AOB Direcció Comercial I  Dirección Comercial I Commercial Management I 
AOB Introducció a la Comptabilitat Financera  Introducción a la Contabillidad Financiera Introduction to Financial Accounting 
AOB Matemàtiques Financeres  Matemáticas Financieras Financial Mathematics 
       
Segon curs  
AFB Estadística Estadística Statistics 
AOB Anàlisi d'Estats Comptables  Análisis de Estados Contables Financial Statements Analysis 
AOB Història de l'Empresa  Historia de la Empresa Business History 
AOB Recursos Humans I  Recursos Humanos I Human Resources I 
AFB Mètodes Quantitatius per a la Presa de Decisions  Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones Quantitative Methods for Decision Making 
AOB Organització i Administració d'Empreses II Organización y Administración de Empresas II  Business Organisation and Management II
AOB Comptabilitat de Costos I Contabilidad de Costes I Cost Accounting I
AOB Direcció Comercial II  Dirección Comercial II Commercial Management II
AOB Direcció Estratègica I  Dirección Estratégica I Strategic Management I 
AOB Economia Financera  Economía Financiera Financial Economics 
       
Tercer i quart curs  
AOB Direcció Financera I  Dirección Financiera I Financial Management I
AOB Comptabilitat Financera  Contabilidad Financiera Financial Accounting 
AOB Investigació de Mercats I  Investigación de Mercados I Market Research I 
AOB Direcció d'Operacions  Dirección de Operaciones Operations Management 
AOB Direcció Estratègica II  Dirección Estratégica II Strategic Management II 
AOB Comptabilitat de Costos II  Contabilidad de Costes II Cost Accounting II 
AOB Règim Fiscal de l'Empresa  Régimen Fiscal de la Empresa Business Tax Regime
AOB Recursos Humans II Recursos Humanos II Human Resources II
AOB Creació d'Empreses  Creación de Empresas Business Creation 
AOB Direcció Financera II  Dirección Financiera II Financial Management II 
AOB Comerç Exterior I  Comercio Exterior I Foreign Trade I 
AOB Sistemes d'Informació  Sistemas de Información Information Systems
       
  AFB: Assignatura de FORMACIÓ BÀSICA    
  AOB: Assignatura OBLIGATÒRIA