FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIA PER CURSOS      
       
Tipologia assignatura  Nom de l'assignatura en català Nom de l'assignatura en castellà Nom de l'assignatura en anglès
Primer curs  
AFB Introducció a l'Economia  Introducción a la Economía  Introduction to Economics 
AFB Economia de l'Empresa Economía de la Empresa  Business Economics 
AOB Matemàtiques I  Matemáticas I Mathematics I 
AFB Anàlisi de Dades  Análisis de Datos Data Analysis 
AFB Introducció a la Teoria de Jocs  Introducción a la Teoría de Juegos Introduction to Game Theory 
AOB Matemàtiques II  Matemáticas II Mathematics II 
AFB Introducció al Dret de l'Empresa  Introducción al Derecho de la Empresa  Introduction to Business Law 
AOB Microeconomia I  Microeconomía I Microeconomics I 
AOB Introducció a la Comptabilitat Financera  Introducción a la Contabilidad Financiera Introduction to Financial Accounting 
AOB Matemàtiques III  Matemáticas III Mathematics II 
Segon curs  
AOB Anàlisi d'Estats Comptables  Análisis de Estados Contables Financial Statements Analysis
AFB Probabilitat i Estadística  Probabilidad y Estadística Probability and Statistics 
AOB Microeconomia II  Microeconomía II Microeconomics II 
AFB Història Econòmica i de l'Empresa  Historia Económica y de la Empresa  Economics and Business History 
AFB Macroeconomia I Macroeconomía I Macroeconomics II 
AOB Organitzacions Econòmiques i Mercats  Organizaciones Económicas y Mercados Economic Organisations and Markets 
AOB Macroeconomia II Macroeconomía II Macroeconomics II 
AOB Seminar Paper  Seminar Paper Seminar Paper 
AOB Economia Financera  Economía Financiera  Financial Economics 
AOB Econometria I Econometría I Econometrics I
Tercer i quart curs  
AOB Recursos Humans I  Recursos Humanos I Human Resources I 
AOB Direcció Comercial I Dirección Comercial I Commercial Management I
AOB Direcció Financera I Dirección Financiera I Financial Management I
AOB Comptabilitat de Costos I Contabilidad de Costes I Cost Accounting I
AOB Direcció Estratègica I Dirección Estratégica  I Strategic Management I
AOB Direcció d'Operacions Dirección de Operaciones Operations Management
AOB Direcció Comercial II Dirección Comercial II Commercial Management II
AOB Direcció Financera II Dirección Financiera II Financial Management II
AOB Comptabilitat Financera Contabilidad Financiera  Financial Accounting
AOB Direcció Estratègica II Dirección Estratégica II Strategic Management II
AOB Règim Fiscal de l'Empresa Régimen Fiscal de la Empresa Business Tax Regime
       
AFB: Assignatura de FORMACIÓ BÀSICA      
AOB: Assignatura OBLIGATÒRIA