Bases dels Premis Talent de l’Escola d’Enginyeria de la UPF

Destinataris dels premis

Els destinataris seran els alumnes que: 

• Es matriculin per primera vegada a primer d’un dels graus designats de la Universitat Pompeu Fabra.

• Es matriculin per primer cop a la Universitat.

• Accedeixin a la universitat a través de les vies d’accés regulades pels apartats 3.1.a a 3.1.f del RD 412/2014 (alumnes provinents batxillerat i cicles formatius), i per tant tinguin una nota d’admissió entre 5 i 14. 

Patrocinadors dels premis

Els ajuts, que consisteixen en una bonificació de 500 euros sobre l’import de la matrícula de primer curs, compten amb el suport de NTT Data, la Fundació Caixa d’Enginyers i del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra, essent un clar exemple de col·laboració entre universitat i organitzacions socials i econòmiques.

Curs d’aplicació 

Aquestes bases apliquen al curs acadèmic 2022-2023.

Graus designats

Els graus designats per a aquests premis són: 

• Grau en Enginyeria en Xarxes de Telecomunicació 

• Grau d’Enginyeria en Informàtica 

• Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 

• Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades 

• Grau en Enginyeria Biomèdica