Bases dels Premis Talent de l’Escola d’Enginyeria de la UPF 2022-2023

 

Destinataris dels premis

Els destinataris seran els alumnes que: 

• Es matriculin per primera vegada a primer d’un dels graus designats de la Universitat Pompeu Fabra.

• Es matriculin per primer cop a la Universitat.

• Accedeixin a la universitat a través de les vies d’accés regulades pels apartats 3.1.a a 3.1.f del RD 412/2014 (alumnes provinents batxillerat i cicles formatius), i per tant tinguin una nota d’admissió entre 5 i 14. 

Patrocinadors dels premis

Els ajuts, que consisteixen en una bonificació de 500 euros sobre l’import de la matrícula de primer curs, compten amb el suport de la Fundació Caixa d’Enginyers i del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra, essent un clar exemple de col·laboració entre universitat i organitzacions socials i econòmiques.

Curs d’aplicació 

Aquestes bases apliquen al curs acadèmic 2022-2023.

Graus designats

Els graus designats per a aquests premis són: 

• Grau en Enginyeria en Xarxes de Telecomunicació 

• Grau d’Enginyeria en Informàtica 

• Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 

• Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades 

• Grau en Enginyeria Biomèdica