Integritat

La integritat és l’adhesió als principis ètics i de bon govern acceptats com a propis per la comunitat universitària i la coherència entre els principis i el capteniment individual i institucional.

Llibertat acadèmica

La llibertat acadèmica consisteix en la llibertat d'ensenyament, estudi i recerca que mena a la cerca desinteressada de la veritat i del coneixement.

Responsabilitat

La responsabilitat comprèn els tres grans col·lectius que formen la comunitat universitària, en totes les activitats que duen a terme en els seus àmbits d’actuació.

Honradesa

Els recursos que la societat posa a disposició de la Universitat s’han d’utilitzar per a les finalitats per a les quals estan concebuts i no pas per a interessos que siguin incompatibles amb la seva missió ni per obtenir beneficis particulars.

Igualtat

La promoció de la igualtat i el respecte a la diversitat en qualsevol de les seves condicions han de presidir les relacions interpersonals.

Privacitat i confidencialitat

Totes les persones tenen dret a la privacitat i a la protecció de qualsevol informació sobre la seva persona.

Respecte

Aquest principi implica el rebuig explícit dels actes de violència, les conductes d'intimidació, els aldarulls, la coacció o l’assetjament.

Sostenibilitat

És responsabilitat de tots els membres de la comunitat universitària vetllar per la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les activitats que desenvolupen.

Si ets membre de la comunitat universitària de la UPF pots adreçar-nos les teves consultes, observacions i propostes de millora sobre la conducta ètica en l'exercici de les teves tasques adreçant una Instància General Electrònica (IGE) a la Secretaria General.