Visualització del contingut web

a) Manteniment

Concepte Despesa
Equips per al processament de dades
1.494.814 € 
Material audiovisual
222.378 € 

 

b) Inversió

Concepte Despesa
Equipament audiovisual 123.470€
Maquinari 329.695,57€ 
Programari 681.491,58€