Visualització del contingut web

El curs 2016-2017 s'han impulsat totes les actuacions emanades del Pla Estratègic i del pla d'actuacions de la Universitat que es recolçaven en una aplicació o que implicàven el desenvolupament d'alguna de nova. 

Precisament en relació a aquest tema, podem començar fent esment al:

  • Desenvolupament d'una aplicació  per fer el seguiment del nou pla estratègic de la UPF i del pla d'actuacions.

Dins d'aquesta estratègia també caldria d'estacar la continuació del procés d'utilitzar el núvol com a estratègia de millora dels serveis i aplicacions.

Docència

Prova pilot d'una nova Aula Global

Es va implementar una nova versió de l'Aula Global al núvol sota tecnologia Moodlerooms  i es va fer una prova pilot amb un 25% de la docència  de la Universitat. 

La nova Aula Global ofereix un nou dissent basat en tecnologia Bootstrap molt més amigable per l'usuari i totalment adaptatiu de manera que també facilita la seva utilització des de dispositius mòbils sense necessitat d'instal·lar-hi cap aplicació addicional.

Així mateix, també ofereix noves funcionlitats com son la possibilitat de compartir materials entre els docents, els itineraris d'aprenentatge adaptatius, un nou sistema de qualificacions modernitzat, millores en les activitats de qüestionaris i enquestes i una eina d'analítica de les dades. Aquesta darrera permet detectar els diferents comportaments dins de les aules com per exemple els estudiants que mostrin simptomes de risc de desconnexió o abandonament i prendre decisions al respecte per tractar de reencaminar aquestes situacions.

Consulta dels horaris personalitzats 

S'han implementat millores en l'elaboració dels horaris

Millores en l'aplicació d'entrada de qualificacions

Durant el curs es va iniciar un procés de consulta a representants del professorat de tots els estudis per identificar punts de millora en l'aplicació que, un cop identificats, varen ser implementats i posats a disposició dels usuaris a continuació.

Implementació d'una eina per la captació d'estudiants

S'han incorporat una nova eina que millora el procés de captació del estudiants, concretament en la part d'organització de les sessions informatives permeten una millor gestió de les capacitats i dels processos de difusió

Plans docents

S'ha desenvolupat un nova aplicació per la gestió, manteniment i publicació de la documentació relacionada amb el procés de creació de les titulacions que facilita també la gestió de tota la documentació històrica necessària per a la justificació de les activitats portades a terme en processos d'alta i d'acreditació de nous estudis.

Avaluació docent

Es va desenvolupar una nova versió de la part de l'enquesta que millora la interfície gràfica i l'experiència de l'usuari amb un nou disseny adaptatiu més fàcil d'utilitzar des de quaselvol dispositiu

Recerca

Portal de Producció Científica

S'han incorporat al portal els indicadors biliomètrics i la càrrega de dades de WOS i SCOPUS.

Gestió i serveis

Webs, portals i intranets

S'ha continuat amb el desplegament de la nova eina de gestió de contiguts i portals web oferint noves funcionalitats, dissenys i plantilles per a les webs qui s'hi van migrant. S'han posat en funcionament noves eines d'estructuració de la informació, una connexió amb el PPC per tal d'incorporar la informació de la producció científica a una web a través de crides a serveis web, etc. 

En total es porten migrades més de 700 webs i intranets.

Aplicació d'Ajuts de Suport a la Innovació i Qualitat Docent 

S'ha desenvolupat i posat en funciponament el mòdul d'avaluació per l'aplicació de gestió de convocatòries d'ajuts de suport a la innovació docent

Nova aplicació de gestió d'expedients de contractació administrativa

S'ha consolidat la migració de l'aplicació al núvol en modalitat SaaS  i s'hi han incorporat millores en les plantilles i processos de fluxe de dades. Així mateix s'han incorporat noves funcionalitats com la connexió i la publicació automàtica al RPC (Registre Públic de Contractes) i a la PSCP (Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat)

Administració electrònica 

Dins del projecte d'implementació de l'administració electrònica a la universitat, aquest curs s'han posat en funcionament nous processos  i s'han  millorat alguns dels actuals. En concret:

Nous processos:

  • S'ha canviat el perfil del contractant a la Generalitat 
  • S'ha treballat en  la Interoperabilitat: com a productors d'informació:  consulta de l'estat de la matrícula
  • S'ha implementat un servidor de Terminal Server per poder fer els tràmits d'administració-e amb independència de les versions de navegadors i java que els usuaris tinguin instal·lades en els seus ordinadors

 

Processos millorats

  • Simplificació de la signatura d'actes d'assignatures: Les actes es signen automàticament mitjançant un segell d'òrgan tot simplificant enormement el procés de signatura Les actes s'arxiven automàticament al gestor documental amb totes les garanties de custodia i preservació que marca la legislació.
  • Presentació de candidatures als processos electorals. Hem ampliat la presentació de candidatures al claustre als col·lectius de PAS i PDI
  • Vot electrònic:  S'ha millorat l'aplicació de votació electrònica amb una nova versió i s'han implementat  diversos processos d'eleccions amb vot electrònic (per exemple les eleccions a Rector de la UPF).

Projectes consorciats

Al mateix temps, s'ha participat en tots els processos consorciats del projecte d'administració electrònica de les universitats catalanes, de manera que:

  • S'ha posat en funcionament una nova versió de l'aplicació pel registre d'entrada i sortida de documents de la UPF (ERES) que gestiona tan la modalitat presencial com la telemàtica de presentació de documents. 
  • S'ha fet una prova pilot del projecte CSUC sobre la identitat digital al mòbil.
  • S'ha participat en el projecte del CSUC per tal de consorciar l'eina de gestió d'expedients de contractaci

Eines de Gestió de la Qualitat

S'ha implementat una aplicació per a l'elaboarció dels informes de seguiment i avaluació de les titulacions per tal d'ajudar als processos d'acreditació d'aquestes titulacions.

S'ha desenvolupat l'aplicació de Gestió del Mapa de Processos de la UPF que de moment està a disposició de la Unitat d'Organització i Processos.

Datawarehouse

S'ha canviat de versió el programari de suport al Datawarehouse millorant-ne el rendiment i la visibilitat dels informes.

Aplicacions de gestió econòmica i pressupostària 

S'ha implementat un mòdul per facilitar la comptabilitat analítica i un mòdul per gestionar el SII.

Altres aplicacions

S'ha implementat una nova aplicació per la gestió de les  inscripcions a les sessions informatives que incorpora el control de capacitats i la gestió de l'assistpencia i s'ha connectat amb el sistema de CRM per tal de fer el seguiment de quants assistents a les sessions s'acaben matriculant.