L'avaluació docent s'integra amb altres polítiques de la Universitat, com el Programa per a la Qualitat Educativa, que facilita al professorat suport per a la millora docent, tant a nivell de cursos com d'assessorament individualitzat.

D'aquesta manera la UPF s'assegura proporcionar al professorat els elements adequats de formació, informació i reflexió crítica per a la millora permanent de la pràctica docent.