La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ), assimilada orgànicament a servei, té dependència funcional del vicerector o vicerectora competent en les matèries que li són assignades, i orgànicament de la Gerència.

La missió de la UPEQ consisteix a donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica, així com assessorar en l'elaboració dels plans directors o d'actuacions i en projectes de millora organitzativa, amb voluntat d'assolir l'excel·lència en relació amb la qualitat dels serveis universitaris i d'avançar envers la racionalització i l'eficiència organitzativa.

Per assolir aquestes fites, la UPEQ organitza els seus treballs en base a l'estudi i la implementació de nous plans i projectes de millora organitzativa orientats a models de gestió basats en la qualitat. Alhora, s'ocupa de desenvolupar un sistema eficaç d'informació estadística per a la presa de decisions i la rendició de comptes a la societat.

 

Són funcions de la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat:

a) Gestionar i executar projectes transversals vinculats a la gestió de dades i assessorar els òrgans de govern de la Universitat en aquest aspecte.

b) Definir i implantar els manuals d'avaluació i executar processos d'avaluació de la docència i institucionals, dotant  l'organització dels instruments per a la presa de decisions estratègiques, així com elaborar estudis de vigilància competitiva.

c) Coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials.

d) Assessorar les unitats acadèmiques i de gestió en els aspectes de qualitat i donar suport als òrgans de govern de la Universitat en tots els processos relacionats amb aquesta matèria.

e) Donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica, assessorar en l'elaboració dels plans directors o d'actuacions i en projectes de millora organitzativa.

f) Coordinar i fer el seguiment de les activitats relacionades amb el desplegament de l'administració electrònica, per tal de promoure l'ús de mitjans electrònics per relacionar-se amb els serveis universitaris.