El Servei d'Estratègia, Dades i Qualitat (SEDQ) té dependència funcional del vicerector o vicerectora competent en les matèries que li són assignades, i orgànicament del Gabinet del Rectorat.

La missió del SEDQ consisteix a donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica, així com assessorar en l'elaboració dels plans directors o d'actuacions i en projectes de millora organitzativa, amb voluntat d'assolir l'excel·lència en relació amb la qualitat dels serveis universitaris i d'avançar envers la racionalització i l'eficiència organitzativa.

Per assolir aquestes fites, el SEDQ organitza els seus treballs en base a l'estudi i la implementació de nous plans i projectes de millora organitzativa orientats a models de gestió basats en la qualitat. Alhora, s'ocupa de desenvolupar un sistema eficaç d'informació estadística per a la presa de decisions i la rendició de comptes a la societat.

 

Són funcions del Servei d'Estratègia, Dades i Qualitat:

a) Donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica i assessorar en l'elaboració i elseguiment dels plans directors o d'actuacions.

b) Gestionar i executar els projectes institucionals que li siguin assignats i els projectes transversals vinculats a la gestió de dades, i assessorar elsòrgans de govern de la Universitat en aquests aspectes.

c) Definir i implantar els manuals d'avaluació i executar processos d'avaluació de la docència i institucionals, dotant l'organització d’instrumentsper a la presa de decisions estratègiques, i elaborar estudis de vigilància competitiva.

d) Coordinar les activitats vinculades al seguiment i l'acreditació dels títols oficials.

e) Assessorar les unitats acadèmiques i de gestió en els aspectes de qualitat de la docència i donar suport als òrgans degovern de la Universitat en tots els processos relacionats amb aquesta matèria.

f) Coordinar les activitats relacionades amb el desplegament de l’administració electrònica i fer-ne el seguiment, per tal de promoure l’ús de mitjans electrònics per relacionar-se amb els serveis universitaris.

g) I totes aquelles altres funcions que li siguin encomanades.