La Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ), assimilada orgànicament a servei, té dependència funcional del vicerector o vicerectora competent en les matèries que li són assignades, i orgànicament de la Gerència.

La missió de la UPEQ consisteix a donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica, així com assessorar en l'elaboració dels plans directors o d'actuacions i en projectes de millora organitzativa, amb voluntat d'assolir l'excel·lència en relació amb la qualitat dels serveis universitaris i d'avançar envers la racionalització i l'eficiència organitzativa.

Per assolir aquestes fites, la UPEQ organitza els seus treballs en base a l'estudi i la implementació de nous plans i projectes de millora organitzativa orientats a models de gestió basats en la qualitat. Alhora, s'ocupa de desenvolupar un sistema eficaç d'informació estadística per a la presa de decisions i la rendició de comptes a la societat.