Des del SEDQ es gestionen les enquestes que periòdicament es fan als diferents col·lectius de la Universitat: estudiants, graduats, PDI. (Calendari d'enquestes).

Els resultats de les enquestes són molt útils per conèixer la satisfacció respecte a diferents aspectes de la Universitat i s'integren en els polítiques generals de la Universitat de millora contínua de la qualitat docent.

Tractament de les dades personals.

Enquestes als estudiants

Enquestes als graduats

Enquestes al professorat