Catàleg de serveis de la UPEQ

Servei Destinataris A qui adreçar-se Telèfon Adreça electrònica
Implantació, disseny i desenvolupament dels processos d'administració electrònica Equip directiu Jordi Campos 1685 [email protected] 
Informació i assessorament en l’establiment d’indicadors d’activitat i de resultats sobre el conjunt de l’activitat universitària Equip directiu Lluís Coma 1949 [email protected]
Elaboració d’informes, estudis i anàlisi de dades estratègiques de la Universitat Equip directiu

 Anna     Petit

2158  [email protected]  
Informació i assessorament sobre l’accés electrònic dels usuaris als serveis universitaris Unitats administratives Belén Naya 1526 [email protected] 
Informació, assessorament i acompanyament en els processos de certificació de la qualitat promoguts per la Universitat Responsables acadèmics (UPF i centres adscrits) Jordi Campos 1685 [email protected] 
Assessorament en el disseny de mètodes d’avaluació de la recerca i la innovació Equip directiu Lluís Coma 1949 [email protected]
Avaluació de serveis acadèmics i de gestió Equip directiu Anna Petit 2158 [email protected]
Informació, assessorament i acompanyament per a la implementació dels sistemes de garantia interna de la qualitat i els indicadors associats Responsables acadèmics (UPF i centres adscrits) Jordi Campos 1685 [email protected] 
Informació i assessorament per al reconeixement dels mèrits docents de professorat PDI Anna Petit 2158 [email protected]
Disseny de models d’estructures de gestió i sistemes de dimensionament i distribució de plantilles Equip directiu Jordi Campos 1685 [email protected]
Informació, assessorament i acompanyament en el seguiment i l’acreditació de les titulacions Responsables acadèmics (UPF i centres adscrits) Jordi Campos 1685 [email protected] 
Disseny, desenvolupament i coordinació de projectes organitzatius, sistemes de gestió i plans de millora Equip directiu Jordi Campos 1685 [email protected]
Informació i assessorament sobre el procés i resultats de l’avaluació de la docència (AVALDO) PDI, estudiants Anna Petit 2158 [email protected]
Suport tècnic, metodològic i documental als processos de planificació estratègica de la Universitat Equip directiu Jordi Campos 1685 [email protected]