El DataWarehouse (DWH) és un sistema d’informació avançat, que accedeix de manera transversal a tots els sistemes operacionals de gestió vigents a la UPF. Aquest accés transversal amb capacitat per relacionar dades dels diferents àmbits l’habilita per aportar un coneixement proper a la realitat de les activitats docents i de recerca que es desenvolupen a la UPF.

La interrelació amb altres projectes de la UPF (Portal de la Transparència, Comptabilitat Analítica) que esdevindran clients del DWH i els requeriments de tramesa de dades institucionals cap a agents i institucions externes (UNEIX, CRUE, rànquings universitaris internacionals) li confereixen el seu caràcter de projecte estratègic per al procés de presa de decisions de la Universitat.