Missió i funcions

Accedeix

Equip

Accedeix

Catàleg de serveis

Accedeix

El Servei d'Estratègia, Dades i Qualitat (SEDQ) té dependència funcional del vicerector o vicerectora competent en les matèries que li són assignades, i orgànicament del Gabinet del Rectorat.

La missió del SEDQ consisteix a donar suport a les polítiques de la direcció de la Universitat en l'àmbit de la planificació estratègica, així com assessorar en l'elaboració dels plans directors o d'actuacions i en projectes de millora organitzativa, amb voluntat d'assolir l'excel·lència en relació amb la qualitat dels serveis universitaris i d'avançar envers la racionalització i l'eficiència organitzativa.

Per assolir aquestes fites, el SEDQ organitza els seus treballs en base a l'estudi i la implementació de nous plans i projectes de millora organitzativa orientats a models de gestió basats en la qualitat. Alhora, s'ocupa de desenvolupar un sistema eficaç d'informació estadística per a la presa de decisions i la rendició de comptes a la societat.

 

Servei d'Estratègia, Dades i Qualitat

Edifici Mercè
Carrer de la Mercè, 12
08002 Barcelona

 93 542 16 85

[email protected]

Centre d'atenció a l'usuari