Norma de creació

Creada per acord de Consell de Govern de 14 de desembre del 2018.

 

Funcions

Acord de Consell de Govern de 14 de desembre del 2018

- Assessorar els òrgans de govern de la Universitat en matèria de transparència, informació pública i bon govern.

- Rebre informació i avaluar les accions empreses per la Universitat en matèria de transparència, informació pública i bon govern, i el grau d’aplicació i compliment de la normativa.

- Promoure l’elaboració de recomanacions, directrius, l’adopció de bones pràctiques i modificacions normatives en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- Emetre els informes que li siguin requerits pels òrgans de govern sobre transparència,  informació pública i bon govern.

- Elaborar una memòria anual en matèria de transparència, informació pública i bon govern, que ha de ser presentada al Consell de Govern i al Consell Social.