La normativa reguladora del Consell Assessor de la Transparència, aprovada per Acord del Consell de Govern, de 14 de desembre del 2018, estableix en el seu article 3 que aquest haurà d'elaborar una memòria anual en matèria de transparència, informació pública i bon govern que haurà de ser presentada al Consell de Govern i al Consell Social.

En aquest apartat es poden trobar totes les memòries elaborades pel Consell Assessor de la Transparència fins a l'actualitat.

Data d'actualització: 19.05.2022