Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)   
Calendari De setembre a desembre. El pràcticum es fa de gener a juny
Horari
Dedicació a temps complet. Horari de tarda
Preu Estudiants UE: 3.301,8 € | Estudiants no UE: 5.749,8 € 
Places 30
Modalitat De recerca
Idioma
Anglès 
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte