Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)   
Calendari De setembre a juny
Horari
Horari de tarda 
Preu Estudiants UE: 3.301,8 € | Estudiants no UE: 5.749,8 € 
Places 20
Modalitat De recerca
Idioma
Anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte