Durada 1 any acadèmic a temps complet, 2 anys acadèmics a temps parcial (60 crèdits ECTS)
Calendari De setembre a juny
Horari
Presencial de tarda, de dilluns a divendres entre les 16.00 i les 20.00 hores
Preu Estudiants UE: 1.800 € | Estudiants no UE: 5.749,8 €
Places 30
Modalitat Investigació
Idioma
Castellà i anglès
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte
Màster interuniversitari de la Universitat Pompeu Fabra [coordinadora], la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona i la Universitat Oberta de Catalunya.