Presentació

El Màster en Criminologia i Execució Penal s'imparteix des de fa 26 anys i, actualment, des del curs 2011-12, és un màster oficial i interuniversitari (Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Oberta de Catalunya).

Les classes d'aquest màster són presencials.

És necessari poder llegir articles acadèmics en anglès.

 

Continguts

Matèries obligatòries

  • Matèria 1: Penologia. Teories de justificació del càstig. Sistema penitenciari. Penes alternatives a la presó. Sistema penal juvenil. Opinió pública i càstig. Tendències europees en la regulació de les penes alternatives i de presó. Recerca contemporània en matèria de presó i penes alternatives. 

  • Matèria 2: Criminologia. Teories criminològiques. Recerca contemporània per testar teories criminològiques. Programes formatius. Programes de reinserció. Victimologia.

  • Matèria 3: Mètodes. Mètodes de recerca en penologia: quantitatius i qualitatius.  Disseny del treball de recerca.

  • Matèria 4: Iniciació a la recerca: Treball de Fi de Màster  Disseny d’un projecte integral. Realització d’un projecte de recerca dins de l’àmbit penològic i criminològic.

Matèries optatives

  • Matèria 5: Criminalitat. Delinqüència organitzada. Delinqüència econòmica i empresarial. Delinqüència comú. Delinqüència juvenil. Noves formes de delinqüència: delinqüència i noves tecnologies. Evolució temporal de la criminalitat; anàlisi de dades.

  • Matèria 6: Sistema de Justícia Penal. Policia. Procés penal i mesures cautelars. Presó i dret penitenciari. Dones i sistema penal. Immigració i sistema penal.