Presentació

El Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal s'imparteix des de fa 26 anys i, actualment, des del curs 2011-12, és un màster oficial i interuniversitari (Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Universitat Oberta de Catalunya).

Les classes d'aquest màster són presencials.

És necessari poder llegir articles acadèmics en anglès.

Objectius

El Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal pretén que els estudiants adquireixin una formació avançada de caràcter especialitzat orientada a l'exercici de tasques investigadores i acadèmiques.

Al final del màster, els estudiants...

 • Tindran coneixements avançats en criminologia, penologia i victimologia
 • Tindran coneixements avançats en execució penal de la pena de presó i de les mesures penals alternatives.
 • Podran aplicar els coneixements sobre teories criminològiques per formular hipòtesis de recerca i dur a terme recerques empíriques rigoroses en l'àmbit de l'execució penal.
 • Podran formular conclusions coherents amb la recerca empírica realitzada i proposar solucions als problemes penològics analitzats que siguin sensibles a les seves conseqüències socials.
 • Sabran comunicar de manera clara i sintètica les hipòtesis, la metodologia, els resultats i les implicacions pràctiques de la recerca, tant a un públic especialitzat com a un públic no especialitzat. 
 • Podran desenvolupar habilitats de recerca que els permetran tractar de manera autònoma noves àrees d'estudi. 

Competències

Competències específiques

 • Demostrar que es coneix la recerca criminològica avançada
 • Demostrar que es coneix la recerca avançada en matèria penològica.
 • Dissenyar un projecte de recerca coherent en criminologia o penologia
 • Utilitzar correctament les tècniques empíriques d'anàlisi en el desenvolupament d'un projecte de recerca.
 • Redactar un article científic apte per ser publicat en una revista especialitzada,
  tant en llengua espanyola com en llengua anglesa.
 • Elaborar un informe de recerca en equip que integri diferents perspectives d'anàlisi.

Competències generals

 • Treballar en equip.
 • Demostrar habilitats de treball autònom.
 • Gestionar de manera correcta el temps per augmentar el rendiment.
 • Planificar les tasques en funció dels recursos disponibles.
 • Redactar informes finals de recerca estructurats en els quals es presentin amb claredat els objectius de la receca, la metodologia utilitzada, els resultats i les conclusions.
 • Extreure de manera coherent les implicacions pràctiques de la recerca empírica analitzant-ne adequadament els costos i les possibilitats de realització.
 • Elaborar un projecte de tesis doctoral autònom en el qual s'inclogui la hipòtesi de treball, fonts, metodologia i implicacions de la recerca.
 • Transmetre adequadament el marc d'un congrés o seminari científic les idees i els treballs empírics duts a terme, tant a un públic especialitzat com a un públic no especialitzat, en castellà i en anglès. 

Modalitats

Aquest programa de màster és de 60 ECTS. Es pot cursar en un any o en dos:

 • Modalitat temps complet: les 7 assignatures obligatòries, 2 optatives (una per trimestre) i el TFM
 • Modalitat temps parcial: a 1r s'han de matricular les 7 obligatòries i a 2n, dues optatives i el TFM

En ambdós casos, en modalitat presencial. 

Continguts

Matèries obligatòries

 • Matèria 1: Penologia. Teories de justificació del càstig. Sistema penitenciari. Penes alternatives a la presó. Sistema penal juvenil. Opinió pública i càstig. Tendències europees en la regulació de les penes alternatives i de presó. Recerca contemporània en matèria de presó i penes alternatives. 

 • Matèria 2: Criminologia. Teories criminològiques. Recerca contemporània per testar teories criminològiques. Programes formatius. Programes de reinserció. Victimologia.

 • Matèria 3: Mètodes. Mètodes de recerca en penologia: quantitatius i qualitatius.  Disseny del treball de recerca.

 • Matèria 4: Iniciació a la recerca: Treball de Fi de Màster  Disseny d’un projecte integral. Realització d’un projecte de recerca dins de l’àmbit penològic i criminològic.

Matèries optatives

 • Matèria 5: Criminalitat. Delinqüència organitzada. Delinqüència econòmica i empresarial. Delinqüència comú. Delinqüència juvenil. Noves formes de delinqüència: delinqüència i noves tecnologies. Evolució temporal de la criminalitat; anàlisi de dades.

 • Matèria 6: Sistema de Justícia Penal. Policia. Procés penal i mesures cautelars. Presó i dret penitenciari. Dones i sistema penal. Immigració i sistema penal.