Ajuts econòmics per a activitats d'impacte social de la recerca

Activitats d'impacte social de la recerca

A través de la concessió d’aquests ajuts es vol promoure una major interacció entre el personal investigador de la UPF i la societat.

A qui s’adreça?

Està adreçat a membres en actiu de la comunitat universitària de la UPF que hagin participat en projectes de recerca o de transferència.

Quin és l’import de l’ajut?

L’import per a aquesta convocatòria 2023 és de 8.000 euros, per repartir entre les activitats seleccionades. El finançament prové del Consell Social i de la mateixa Universitat.

Per què?

 • La universitat ha de contribuir a la formació científica de les persones i aportar una visió crítica.
 • Ha de fer entenedora la ciència per a la societat sense perdre el rigor.
 • Ha de fer participar la ciutadania, part activa del procés de recerca, en aquesta activitat i en el procés de revisió social posterior.
 • La UPF en concret ha de vetllar per assegurar que el retorn dels resultats de la seva recerca siguin sostenibles, èticament acceptables i socialment desitjables.

Què han de promoure les activitats?

 • La visibilitat de la ciència en la societat
 • La comunicació científica
 • La participació de la ciutadania i les persones usuàries finals en els processos de codisseny i cocreació de la recerca

I l’impacte?

L’activitat pot impactar en...

 • els participants (canvis en els coneixements i la comprensió, en les actituds i opinions, en el comportament);
 • el personal investigador i, si és el cas, les entitats col·laboradores (conèixer millor les necessitats, les barreres i les reticències de les persones participants i les necessitats, valors i expectatives reals de la societat, que comportarà una recerca més responsable), i
 • la comunitat/entorn (ja sigui amb un impacte directe o indirecte, millorant el coneixement, les actituds i els comportaments dels participants).

Quins són els factors prioritaris?

A més dels criteris generals que estableixen les bases, en aquesta convocatòria 2023 es valoraran especialment les propostes que estiguin alineades amb:

IMPORTANT: Instruccions per a les persones que presentin una instància general electrònica. Des del Registre General ens han comunicat que caldrà indicar:

 • en l'apartat DEMANO: Sol·licitud a la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per a activitats d'impacte social de la recerca 2023 (en minúscules, tal com està escrit)
 • i en l'apartat Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: UNITAT DE COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ INSTITUCIONALS (en majúscules, tal com està escrit)

Per a més informació:
[email protected]

Termini per presentar les sol·licituds: 9 de març de 2023. Registre General

Resolució de la convocatòria d'ajuts econòmics per a activitats d'impacte social de la recerca: