Abans de començar el curs Abans de començar el curs

Durant el curs Durant el curs

A més a més A més a més