Normativa del premi extraordinari de fi d'estudis

Acord del Consell de Govern de 18 de juliol del 2002

Per acord de la Junta de Govern, de 5 de juliol de 1995, es va instaurar el Premi Extraordinari de Fi d'Estudis per distingir els estudiants que han obtingut el millor rendiment acadèmic en finalitzar els seus estudis en el curs corresponent. L'experiència d'aquests darrers anys aconsella, d'una banda, mantenir l'atorgament aquest premi, com a estímul a l'excel·lència, i, d'altra banda, introduir algunes modificacions en la normativa que el regula, especialment, pel que fa a la definició de l'abast del premi, al procediment per a la seva atribució i a la composició del Jurat.

En conseqüència, la normativa del premi extraordinari de fi d'estudis queda com segueix:

1. Institució i periodicitat del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis

1.1. Anualment es concedirà el Premi Extraordinari Fi d'Estudis adreçat als estudiants que hagin finalitzat els seus estudis en el curs corresponent.

1.2. Es concedirà un premi per a cadascuna de les titulacions homologades que s'imparteixen a la Universitat d'acord amb el que estableix el punt 3.

2. Dotació econòmica i constància a l'expedient acadèmic

2.1. El premi tindrà una dotació econòmica de 1.500 euros i el seu atorgament es farà constar a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

2.2. Aquesta dotació podrà ser modificada d'acord amb les disponibilitats pressupostàries fixades amb aquesta finalitat.

3 Titulacions per a les quals es concedeix el premi

3.1. El premi extraordinari de fi d'estudis s'atorga exclusivament a aquells estudiants que han cursat a la UPF les titulacions universitàries oficials completes en el nombre d'anys fixats per l'ordenació del pla d'estudis:

- Titulacions de primer cicle: 3 anys.
- Titulacions de primer i segon cicle: 4 anys, excepte 5 anys per a la llicenciatura en Biologia.
- Titulacions de només segon cicle: 2 anys.

3.2. No es confereix premi a aquells estudiants que cursin únicament el segon cicle d'una titulació de primer i segon cicle, llevat que la UPF només ofereixi el segon cicle d'aquesta titulació, com ara, la llicenciatura en Periodisme, de 2 anys, i l'Enginyeria de Telecomunicacions, també estructurada en 2 anys.

4. Valoració dels expedients

4.1. El premi s'atorgarà al millor expedient acadèmic de cada titulació, tenint en compte els criteris de valoració que figuren en els apartats següents.

4.2. Les qualificacions es valoraran d'acord amb la taula següent:

- Matrícula d'Honor 4 punts
- Excel·lent 3 punts
- Notable 2 punts
- Aprovat/convalidat 1 punt

4.3. La nota mitjana de l'expedient es calcularà ponderant les assignatures segons el nombre de crèdits que les integrin, d'acord amb la fórmula matemàtica següent:

V = Q x NCA/ NCT

Essent:

V = Valor que resulta de ponderar la qualificació d'una assignatura.

Q = Qualificació de l'assignatura.

NCA = Nombre de crèdits de l'assignatura.

NCT = Nombre total de crèdits cursats.

4.4. Els valors que resultin d'aplicar la fórmula a cada assignatura es sumaran, i el resultat que se n'obtingui serà la nota final.

4.5. S'entendran cursats a la UPF els crèdits obtinguts per convalidació per aquells estudiants participants en programes o convenis d'intercanvi.

4.6. Es tindran en compte totes les assignatures que constin a l'expedient de l'estudiant en aplicació de la normativa acadèmica de la Universitat Pompeu Fabra.

4.7. En els estudis estructurats en només un segon cicle, no es computen els complements de formació cursats, atès que no formen part de la càrrega lectiva del pla d'estudis.

4.8. No es computaran a aquest efecte els crèdits reconeguts sense qualificació o aquells per als quals s'hagi obtingut la qualificació d'apte.

5. Funcions i composició del Jurat del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis

5.1. L'adjudicació del premi serà resolta per un Jurat que estarà compost pels membres següents:

- President: El rector o vicerector en qui delegui.

- Vocals: Un representant de la titulació corresponent designat pel degà o director de l'estudi, i un estudiant d'una de les titulacions que comptin amb candidats al premi.

- Secretari: El vicegerent competent en gestió acadèmica.

5.2. Correspon al Jurat del Premi Extraordinari de Fi d'Estudis resoldre tot allò que no estigui previst en aquesta normativa.

6. Procediment

6.1. El Servei de Programació i Gestió Acadèmica, com a fedatari dels expedients dels estudiants, procedirà d'ofici a calcular el millor expedient, farà pública la relació dels candidats i indicarà el termini en què qualsevol estudiant que consideri que té un expedient millor pugui formular les al·legacions corresponents.

6.2. Finalitzat el període d'al·legacions, el Servei de Programació i Gestió Acadèmica trametrà al Jurat l'expedient de tots els candidats com també dels que hagin formulat al·legacions, si escau, juntament amb els documents on constin aquestes al·legacions.

6.3. Al llarg de la primera quinzena del mes d'octubre, el Jurat, un cop examinades les al·legacions, si n'hi ha, procedirà a proclamar l'adjudicació del Premi Extraordinari Fi d'Estudis.

7. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor per a l'adjudicació dels premis que corresponguin a la promoció que acabi els estudis l'any 2002.

8. Disposició derogatòria

Aquest acord deixa sense efecte la normativa del premi extraordinari de fi d'estudis aprovada per acord de la Junta de Govern de 5 de juliol de 1995.