1. Aprovació de l’acta de la sessió de 24 d’abril del 2018

S’aprova l’acta corresponent a la sessió de 24 d’abril del 2018.

3. Ordenació de la propera sessió del Claustre

Primer. De conformitat amb la previsió del punt 4t de l’ordre del dia, un cop rebudes les propostes de comunicació al debat per part dels claustrals, s’acorda el següent:

 1. Admetre les 3 comunicacions següents:
 • “La Universitat com a ascensor social”. Ponent: Oriol de Marcos Mas (núm. de Registre 9329).
 • “Funció Social de la Universitat”. Ponent: Antoni Company Valverde (núm. de Registre 9360).
 • “Universitat i Ciutadania. El paper de les universitats en el debat social”. Ponent: Lluís de Yzaguirre i Maura (núm. de Registre 9381).
 1. Atribuir un temps de 10 minuts a cada ponent per presentar, després de la intervenció inicial del rector, cada una de les comunicacions rebudes per ordre d’entrada en el registre de la UPF.
 2. Designar el professor Enric Vallduví com a moderador del debat.
 3. Obrir, un cop finalitzades les intervencions dels tres ponents, un torn per a la lliure intervenció dels membres del Claustre.

Segon. De conformitat amb el que preveu l'article 5, del Reglament del Claustre, s'acorda admetre la incorporació a l'ordre del dia com a punt núm. 5è. les mocions presentades sota els títols corresponents en els termes assenyalats a continuació:

 • Moció sobre “Suport als professors represaliats de la UPF” (núm. de Registre 9284). Ponent: Òscar Condomines i Bonet.

S’acorda, per majoria, l’admissió de la moció sense l’esment, en la part dispositiva, dels noms dels professors, atès que la Mesa entén que la identificació de diversos professors podria afectar els seus drets individuals ja que no consta acreditat expressament el seu consentiment.

En conseqüència, el text que s’acorda posar a votació tindrà la redacció següent:

 • “Fer públic el rebuig de la universitat a la persecució dels professors de la UPF per la seva implicació política i demanar-ne la seva absolució.
 • Donar suport a les convocatories relacionades amb la defensa de les seves causes i facilitar que se'n desenvolupin a la universitat.”
 • Moció sobre “Pagament de pràctiques curriculars i aplicació” (núm. de Registre 9328). Ponent: Maria Puig Montagut.

S’acorda l’admissió de la moció amb les dues indicacions següents:

 • Cal corregir la data del Claustre esmentat en la moció, que fou el 28 de novembre de 2013 i no pas el 18 de novembre de 2013.
 • Cal fer constar que en el Claustre de 28 de novembre del 2018 no es va adoptar l’acord que suposa la moció, sinó que, contràriament, es va rebutjar una moció amb la redacció que indica la moció actual.

En conseqüència, el text que s’acorda posar a votació tindrà la redacció següent:

“ El Claustre insta l’Òrgan de Govern pertinent a:

 1. Garantir que les pràctiques curriculars seran remunerades.
 2. Complir els acords aprovats en el Claustre del 28 de novembre del 2013.”
 • Moció sobre “Compatibilització horaris en estudis interdisciplinars” (núm. de Registre 9346). Ponent: Marina Vinardell i Trota.

S’acorda l’admissió de la moció amb el canvi de la paraula “proposem” en lloc de “recomanem”, ja que les mocions formulen una proposta al Claustre.

 • Moció sobre “Paralització de la reforma horària” (núm. de Registre 9348). Ponent: Marta Amigó López.

S’acorda l’admissió de la moció amb el canvi de la paraula “proposa” en lloc de “recomana”, ja que les mocions formulen una proposta al Claustre.

 • Moció sobre “Foment de la incorporació femenina en els graus tradicionalment associats als homes” (núm. de Registre 9350). Ponent: Marina Vinardell i Trota.

S’acorda l’admissió de la moció amb el canvi de la paraula “proposa” en lloc de “recomana”, ja que les mocions formulen una proposta al Claustre.

 • Moció sobre “Posicionament del rector i del Claustre universitari a favor de la rebaixa del 30% de les taxes i l’equiparació dels preus de Màster als preus de Grau” (núm. de Registre 9358). Ponent: Antoni  Company Valverde.

S’acorda l’admissió de la moció sense l’esment del nom propi de l’actual rector, atès que s’insta l’òrgan i no pas la persona.

 • Moció “en contra de la creació de nous graus de 3 anys” (núm. de Registre 9359). Ponent: Maria Margalida Payeras Sitjar.

S’acorda l’admissió de la moció.

 • Moció sobre “Grau d’Economia i Industrials (UPC i UPF)” (núm. de Registre 9362). Ponent: Berta Brichs Pou.

S’acorda l’admissió de la moció.

 • Moció “per incorporar la perspectiva de gènere als plans docents” (núm. de Registre 9366). Ponent: Marina de la Asunción Riaza.

S’acorda l’admissió de la moció entenent que, com a tal moció, ha d’encaminar a una acció i no circumscriure’s al debat exclusivament. En conseqüència, s’acorda adaptar el principi del text de la moció, de tal manera que  on diu: “S'insta el claustre a debatre la necessitat d'impulsar un seguiment…” hi digui “S'insta els òrgans competents a impulsar un seguiment…”

 • Moció “per garantir l’efectivitat dels protocols contra agressions masclistes i lgbtifòbiques” (núm. de Registre 9367). Ponent: Marina de la Asunción Riaza.

S’acorda l’admissió de la moció entenent que, com a tal moció, ha d’encaminar a una acció i no circumscriure’s al debat exclusivament. En conseqüència, s’acorda adaptar el principi del text de la moció, de tal manera que on diu: “S'insta el claustre a tenir el debat sobre els recursos…” hi digui “S'insta els òrgans competents a disposar dels recursos…”

 • Moció “demanant d’honorar i perpetuar la memòria del Primer d’octubre del 2017” (núm. de Registre 9370). Ponent: Roger Francès Doran.

S’acorda l’admissió de la moció i posar-ne a votació l’últim paràgraf canviant l’expressió ”encarrega al Consell de Govern” per “insta a l’òrgan competent”, ja que la competència corresponent no està expressament atribuïda al Consell de Govern.

Tercer. S’acorda que l’ordre del debat de les mocions admeses, identificades pel número de Registre, sigui el següent: 9328, 9346, 9348, 9350, 9358, 9359, 9362, 9366, 9367, 9284, 9370.

Quart. De conformitat amb el que preveu l'article 5.3, del Reglament del Claustre, s'acorda la inadmissió de la incorporació a l'ordre del dia de les mocions presentades sota els títols corresponents per les motivacions assenyalades a continuació respectivament:

 • Moció sobre “Modificació del pla d’horaris lectius” (núm. de Registre 9281). Ponent: Arnau Belenguer.

S’acorda la inadmissió, atès que, d’acord amb el que estableix l’article 5.3.d) la moció proposada “es verifica que afecta un assumpte que concerneix una persona o grup de persones o centre o servei específic” ja que el seu objecte material se circumscriu a l’àmbit de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.

 • Moció sobre “Sala de dissecció” (núm. de Registre 9282). Ponent: Arnau Belenguer.

S’acorda la inadmissió, atès que, d’acord amb el que estableix l’article 5.3.d) la moció proposada “es verifica que afecta un assumpte que concerneix una persona o grup de persones o centre o servei específic” ja que el seu objecte material se circumscriu a l’àmbit de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.

 • Moció sobre “Els espais i els graus de la Facultat” (núm. de Registre 9283). Ponent: Arnau Belenguer.

S’acorda la inadmissió, atès que, d’acord amb el que estableix l’article 5.3.d) la moció proposada “es verifica que afecta un assumpte que concerneix una persona o grup de persones o centre o servei específic” ja que el seu objecte material se circumscriu a l’àmbit de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida.

 • Moció sobre “Constitució de la comissió de reforma del Reglament del CEUPF” (núm. de Registre 9364) Ponent: Ferran Vila Riera.S’acorda la inadmissió, atès que, d’acord amb el supòsit que estableix l’article 5.3.a), envaeix “la competència d'altres òrgans de la Universitat” i insta “una actuació per part dels òrgans competents en els casos en què els Estatuts no atribueixin la iniciativa al Claustre”, ja que la reforma del Reglament del Consell d'Estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (CEUPF) està prevista al seu Reglament mateix i, de conformitat amb els seus articles 24 i 25, tant la iniciativa com la proposta de la reforma correspon a la Coordinadora General.
   
 • Moció sobre “Proposta del Claustre al Consell de Govern de candidatura del Sr. Aamer Anwar per Doctor Honoris Causa per la Universitat Pompeu Fabra” (núm. de Registre 9365) Ponent: Guillem Valencia Caballero.

S’acorda la inadmissió, atès que, d’acord amb el supòsit que estableix l’article 5.3.a), insta “una actuació per part dels òrgans competents en els casos en què els Estatuts no atribueixin la iniciativa al Claustre”, ja que, de conformitat amb l’article 4.2.f) del Reglament regulador del procediment per a la concessió del doctorat honoris causa de la UPF, la iniciativa per a la concessió del títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra correspon a un terç dels membres claustrals i no pas al Claustre com a òrgan.

 • Moció sobre “la sentència del judici de la Manada i en solidaritat amb la víctima maltractada per aquesta sentència” (Núm. de registre 9368). Ponent: Maria Margalida Payeras.

S’acorda la inadmissió, atès que, de conformitat amb el supòsit que estableix l’article 5.3.a), envaeix “la competència d'altres d'altres administracions,” ja que la fixació dels preus públics en ensenyaments universitaris oficials i les seves exempcions correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya. A més, l’actual Decret de preus vigent (Decret 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018) ja preveu en el seu article 15.1 que “les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen, tenen dret a l'exempció total dels preus fixats per aquest Decret.”

Cinquè. S’acorda trametre les mocions amb números de registre 9281, 9282 i 9283 al degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, atès que corresponen a l’àmbit de competència del seu centre.

Sisè. S’acorda oferir un torn de paraula de 5 minuts al senyor Arnau Belenguer, com a primer signant de les mocions núm. 9281, 9282 i 9283; i un torn de 3 minuts al senyor Ferran Vila Riera, com a signant de la moció núm. 9364, perquè puguin exposar els plantejaments que contenen, respectivament, en el benentès que, no havent estat admeses, no se sotmetran a votació del Claustre.

Setè. De conformitat amb el que preveu l'article 6, del Reglament del Claustre, s'acorda admetre la incorporació a l'ordre del dia com a punt 5è. les declaracions presentades sota els títols corresponents en els termes assenyalats a continuació:

 • Declaració “sobre l’assetjament que pateixen docents de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca” (núm. de Registre 9371). Ponent: Lluís de Yzaguirre i Maura.

S’acorda, per majoria, l’admissió del primer punt de la declaració exclusivament.

L’admissió és parcial atès que el text ulterior al primer punt comporta un supòsit d’inadmissió en els termes fixats pel punt b) de l’article 5.5 del Reglament del Claustre pel fet que comporten “una supervisió o control d’altres òrgans no establert a la legislació“ (en aquest cas, un partit polític i el Govern de l’Estat espanyol).

En conseqüència, el text que es posarà a votació és el següent:

“Coherentment amb els estatuts de la Universilat Pompeu Fabra que protegeixen l'esperit crític dels nostres docents i salvaguarden la llibertat de Càtedra i expressíó, [el Claustre de la UPF] rebutja qualsevol intent de criminalització dels professionals docents del nostre país, tant sigui d'un professor de dret de la UPF o d'un professor de Tremp per haver expressat mitjançant piulades la seva legítima opinió política.”

 • Declaració sobre “la manca d’equitat de la judicatura del règim espanyol” (núm. de Registre 9372). Ponent: Ramon López Iglesias.

S’acorda, per majoria, l’admissió de la declaració i posar a votació l’últim paràgraf, encapçalat per “En coherència...”.

 • Declaració “en defensa dels drets civils” (núm. de Registre 9374). Ponent: Lluís de Yzaguirre i Maura.

S’acorda, per majoria, l’admissió de la declaració i posar a votació l’últim paràgraf, a partir de la paraula “declara”.

 

1r. Aprovació de l'acta de la sessió de 24 d'abril del 2018.

2n. Informe del rector.

3r. Ordenació de la propera sessió del Claustre.

4t. Torn obert de paraules.