1. Aprovació de l'acta de la sessió de 29 de juny del 2017
(Data de publicació dels acords: 26 d'abril del 2018)

S'aprova l'acta corresponent a la sessió de 29 de juny del 2017.

3. Anàlisi dels nous punts de l'ordre del dia presentats
(Data de publicació dels acords: 26 d'abril del 2018)

Primer. D'acord amb el que preveu l'article 5.5, apartat 5.2, del Reglament del Claustre, s'acorda admetre la incorporació a l'ordre del dia de les mocions presentades sota els títols corresponents en els termes assenyalats a continuació:

- Moció sobre la proposta de rebuig a la celebració del 12 d'octubre (núm. de Registre 20236). Ponent: Clàudia Motjé i Perpiñà.

L'admissió és parcial atès que el punt núm. 3 de la moció comporta un supòsit d'inadmissió en els termes fixats pel punt a) de l'apartat 5.3. de l'article 5.5 del Reglament del Claustre pel fet que la decisió de mantenir l'activitat ordinària durant la jornada envairia la competència d'altres administracions.

El punt que s'acorda posar a votació refon els punts 1 i 2 i tindrà la redacció següent: "El Claustre declara el seu rebuig a la celebració del 12 d'octubre i insta els òrgans competents de la Universitat a fer públic, si escau, l'acord adoptat".

- Moció sobre la proposta d'exigir que la UPF no promocioni ni estableixi convenis amb empreses amb historials marcats per sobreexplotacions laborals i altres pràctiques èticament rebutjables (núm. de Registre 20237). Ponent: Clàudia Motjé i Perpiñà.

No obstant la plena admissibilitat de la moció, la Mesa considera que l'expressió "deixi d'establir" podria implicar que la Universitat assumeixi que ja estés incorrent en pràctiques contractuals incorrectes en contradicció amb l'apartat 5.3.c) de l'article 5.5, per la qual cosa el punt que es posarà a votació tindrà la redacció següent: "El Claustre insta l'òrgan pertinent que no estableixi convenis ni promogui empreses que tinguin historials marcats per l'explotació laboral i altres pràctiques èticament rebutjables tant a la Fira UPFeina com en qualsevol àmbit de la universitat."

- Moció sobre la proposta de dieta vegana, vegetariana i celíaca als bars de la UPF (núm. de Registre 20238). Ponent: Clàudia Motjé i Perpiñà.

No obstant l'admissió de la moció, atès que les mocions han de ser de recomanació o proposta, d'acord amb l'article 45 g) dels Estatuts, el punt a posar a votació suprimeix el verb "forçar" i començarà amb la redacció següent: "El Claustre insta l'òrgan pertinent a negociar amb les empreses concessionàries corresponents:..."

- Moció sobre la proposta de garantir l'ús del català (núm. de Registre 20239). Ponent: Judit Sans Segura.

Atès que la redacció de la moció sembla presentar un error en l'ordre dels elements (no s'insta el Claustre, sinó que és el Claustre el que ha d'instar a algú), el punt que es posarà a votació començarà de la manera següent: "El Claustre insta a l'òrgan competent a..."

- Moció sobre la proposta de rebuig a l'aplicació de l'article 155 (núm. de Registre 20240). Ponent: Ester Rocabayera Jordan.

- Moció sobre la proposta de suport als presos polítics catalans (núm. de Registre 20241). Ponent: Lluís de Yzaguirre i Maura.

- Moció sobre la proposta de permetre als estudiants cursar avaluació única (núm. de Registre 20242). Ponent: Maria Margalida Payeras Sitjar.

Segon. En conseqüència, s'incorpora un nou punt a l'ordre del dia de la sessió del Claustre universitari de 20 de novembre del 2017, amb la denominació "Mocions del Claustre".

Tercer. La Mesa acorda que les mocions siguin debatudes agrupades per matèries i en l'ordre següent:

- Àmbit acadèmic (20239, 20242)

- Àmbit de gestió (20237, 20238)

- Àmbit institucional (20236, 20240, 20241)

Quart. La Mesa acorda que els textos de les mocions que se sotmetin definitivament a votació incloguin la totalitat del text, independentment que la proposta incorpori un o més apartats o epígrafs.

Cinquè. La Mesa acorda la publicació d'aquests acords i, de conformitat amb l'article 5.8 del Reglament de Claustre, si els promotors de la inclusió d'un punt de l'ordre del dia discrepen de la decisió adoptada per la Mesa del Claustre respecte de les propostes d'inclusió de nous punts en l'ordre del dia, en poden demanar la reconsideració per escrit adreçat a la Mesa en el termini de dos dies hàbils des que es publica l'acord de la Mesa. La Mesa ha de resoldre abans de la sessió del Claustre amb una resolució motivada. Aquesta resolució exhaurirà la via administrativa sense perjudici de la interposició potestativa d'un recurs de reposició davant la Mesa mateixa.

Sisè. La Mesa acorda que en el punt de l'ordre del dia "Mocions del Claustre", la intervenció del ponent sigui d'un màxim de 5 minuts i la resta d'intervencions siguin d'un màxim de 2 minuts.

4. Preparació de la sessió del Claustre

Als efectes d'agilitar l'inici de la sessió del Claustre, prevista per a les 9:30 h, la Mesa acorda que l'acreditació dels membres claustrals s'iniciï a les 9:00 hores del dia 20 de novembre del 2017.

1r. Aprovació de l'acta de la sessió de 29 de juny del 2017. 

2n. Informe del rector. 

3è. Anàlisi, si escau, dels nous punts de l'ordre del dia presentats. 

4t. Preparació de la sessió del Claustre. 

5è. Torn obert de paraules.