Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2017-2018
Any del pla d'estudis vigent 2017
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 50 90 136 181
Dones 23 41 66 81
Homes 27 49 70 100
Crèdits matriculats 2.868 5.495 9.043 10.889
Crèdits matriculats per estudiant 57,36 61,06 66,49 60,16
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 47,8 91,58 150,72 181,48
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 1,02 1,11 1
Nou ingrés 50 44 51 46
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 57 66 66 71
Ràtio D/O 1,43 1,65 1,65 1,78
Nota de tall juny PAU 9,89 10,958 11,364 11,829
Nou ingrés a 1r curs 50 42 42 40
Dones 23 18 23 13
Homes 27 24 19 27
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 82 85,7 76,2 87,5
Nota mitjana d'accés 10,938 11,599 11,709 12,139
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100 100 100

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 89,19 90,23 83,55
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,02 97,49 99,39
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 90,07 92,55 84,06
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 96 96,9
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  99,02 97,68 99,53
Taxa d'èxit a 1r curs 90,07 90,72 92,6
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 89,19 87,67 71,1
Taxa de rendiment del 2n any (%) 92,49 94,97  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 90,68    

Graduació

Graduats a partir del curs 2020-2021

 

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 5 6 1
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 5 5 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 3 1
% no superen règim permanència a 1r curs 2 7,14 2,38
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0