Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2017-2018
Any del pla d'estudis vigent 2017
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 50 90 136 181 215
- Dones 23 41 66 81 99
- Homes 27 49 70 100 116
Crèdits matriculats 2.868 5.495 8.132 10.950 11.505
Crèdits matriculats per estudiant 57,36 61,06 59,79 60,50 53,51
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 47,80 91,58 135,53 182,50 191,75
Ràtio EETC / Total matriculats 0,96 1,02 1,00 1,01 0,89
Estudiants de nou ingrés 50 44 51 46 66
           
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 40 40 40 40 40
Demanda en 1a opció (D) 57 66 66 71 61
Ràtio D/O 1,43 1,65 1,65 1,78 1,53
Nota de tall juny PAU 9,890 10,958 11,364 11,829 12,030
Nou ingrés a 1r curs 50 42 42 40 49
- Dones 23 18 23 13 24
- Homes 27 24 19 27 25
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 82,0 85,7 76,2 87,5 75,5
Nota mitjana d'accés 10,881 11,605 11,712 12,222 12,191
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 89,19 90,23 92,90 91,71
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,02 97,49 99,32 97,89
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 90,07 92,55 93,54 93,68
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100,00 96,00 96,56 95,66
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  99,02 97,67 99,51 98,92
Taxa d'èxit a 1r curs 90,07 91,28 95,93 91,66
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 89,19 87,67 92,31 89,44
Taxa de rendiment del 2n any (%) 92,49 96,34 92,36  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 90,68 92,87    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 92,21      

Graduació

Curs acadèmic  2020-2021
Total graduats 28
Taxa d'eficiència (%) 96,77
Durada mitjana dels estudis (anys) 3,89
   
Curs de la cohort  2017-2018
Graduats en t 26
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 52,00
Graduats en t o t+1 26
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 52,00

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 5 6 2 2

 

Curs de la cohort  2017-2018
Total abandonament 5
No superen el règim de permanència a 1r curs 1
% no superen règim permanència a 1r curs 2,00
Taxa d'abandonament (%) 10,00