Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2018-2019
Any del pla d'estudis vigent 2018
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 35 67 96
Dones 15 33 55
Homes 20 34 41
Crèdits matriculats 2.100 4.002 5.844
Crèdits matriculats per estudiant 60 59,73 60,88
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 35 66,7 97,4
Ràtio EETC / Total matriculats 1 1 1,01
Nou ingrés 35 32 35
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30
Demanda en 1a opció (D) 113 133 110
Ràtio D/O 3,77 4,43 3,67
Nota de tall juny PAU 12,71 12,888 13,018
Nou ingrés a 1r curs 35 32 35
Dones 15 18 24
Homes 20 14 11
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 85,7 100 100
Nota mitjana d'accés 12,498 13,041 12,887
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100 96,7

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 99,14 95,35
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 96,55
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,14 98,76
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 99,7
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  100 95,63
Taxa d'èxit a 1r curs 99,14 98,69
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 99,14 94,38
Taxa de rendiment del 2n any (%) 96,25  

Graduació

No hi haurà graduats fins al curs 2021-2022

 

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020
Total abandonament 0 1
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020
Total abandonament 0 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 1
% no superen règim permanència a 1r curs 0 3,13
Taxa d'abandonament (%) 0 0