ERR per a la transformació de la UPF

Tres fases, 90 dies

Els Equips de Resposta Ràpida (ERR) són equips interdisciplinaris que treballaran sobre cadascun dels temes claus a transformar i es dissoldran transcorreguts els 90 dies en què consisteix el procés de transformació.

Aquests equips (formats per entre tres i set persones) s’han de constituir abans d’iniciar la transformació i cadascun s’encarregarà d’un únic tema.  Els equips els dinamitzaran persones que no necessàriament tenen la responsabilitat sobre el tema o àmbit però que pel seu coneixement i responsabilitat han de formar-ne part. Els equips han d'incloure:

  • Colíders:
    • Persona a qui impacta molt el tema o responsable de l'àmbit implicat.
    • Persona experta en la matèria. Pot ser una persona que aporta també una visió externa, més objectiva.
  • Membres: tant persones interessades i/o impactades en el tema com persones expertes.
  • Suport: personal de la unitat designada pel responsable del procés de transformació de la UPF.

 

Estat dels Equips de Resposta Ràpida

Un total de 102 persones de la comunitat universitària han participats als diferents Equips de Resposta Ràpida.

El resultat agregat dels 9 ERR va ser la definició de 186 mesures, de les quals 114 ja estan finalitzades o en execució, el que representa un 61% de les
mesures identificades per les persones integrants dels ERR.

Si es fa la valoració tenint en compte les mesures dels 7 primers ERR, el resultat va ser la definició de 142 mesures, de les quals 93 ja estan finalitzades
o en execució, el que representa un 65% de les mesures identificades.

Si es tenen en compte els dos últims ERR, el resultat va ser la definició de 44 mesures, de les quals 21 ja estan finalitzades o en execució, el que representa
un 48% de les mesures identificades.

Per a més informació: Innovació oberta a la UPF amb els equips de resposta ràpida

Transformació

La transformació es basa en tres fases que es desenvolupen en 90 dies.

 

Un cop completades les tres fases, els equips de resposta ràpida es dissolen.

 

Equips de Resposta Ràpida

Durant la fase 1 (fase diagnòstic) els equips han treballat en la detecció de fortaleses i de punts de millora en cadascun dels temes que tenen assignats. Els punts de millora identificats a la fase de diagnòstic han estat el punt de partida de la fase 2 (fase de solucions innovadores), que es va iniciar durant la primera setmana de novembre. Durant aquest període els equips estan duent a terme reunions de pluja d'idees i d'avaluació de solucions.

Qualsevol membre de la comunitat pot fer arribar aportacions als diferents equips mitjançant l'adreça de correu electrònic [email protected]

 

01

AVALDO

Millorar l'estratègia d’avaluació de la docència (transparència, increment participació, etc.)

02

Càrrega administrativa de la docència

Estudiar la càrrega derivada de la gestió de la docència per part del personal de les UGA

03

Horaris

Valorar opcions per millorar la definició o configuració dels horaris (docència)

04

Llengües de la docència

Identificar estratègies de política lingüística per millorar la distribució català / anglès a les titulacions i el seu ús a l'aula

05

Fer més satisfactòria la relació amb els professors associats

Identificar estratègies de millora de la vinculació del professor associat de la UPF

06

Alumni i aprofitament 

Definir estratègies de millora de la relació amb els antics alumnes de la UPF

07

Càrrega administrativa Recerca

Valorar la càrrega administrativa derivada de la gestió econòmica dels ajuts de recerca per projectes i per incorporació de personal investigador

08

Configuració de les UCA

Valorar la Reflexionar sobre la configuració i el funcionament actuals de les Unitats de Coordinació Acadèmica per tal d'avaluar què va bé i què es pot millorar.

09

Transformació dels espais de treball

Reflexionar sobre els nous espais de treball per donar resposta a les noves necessitats d'espai, de mobiliari i de maquinari que comporta la nova organització del treball basada en un model que combina treball presencial i teletreball.