Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 5
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 15

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 29 46 59 75 84 87
- Dones 27 41 50 61 68 71
- Homes 2 5 9 14 16 16
Crèdits matriculats 3.340 4.916 5.050 6.176 6.097 5.797
Crèdits matriculats per estudiant 115,17 106,87 85,59 82,35 75,01 66,63
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 34,79 51,21 52,60 64,33 65,64 60,39
Ràtio EETC / Total matriculats 1,20 1,11 0,89 0,86 0,78 0,69
Estudiants de nou ingrés 19 21 16 18 18 20
             
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 15 15 15 15 15 15
Demanda en 1a opció (D) 17 21 11 20 48 20
Ràtio D/O 1,13 1,40 0,73 1,33 3,20 1,33
Nota de tall juny PAU 5,590 6,756 6,284 8,944 12,438 11,266
Nou ingrés a 1r curs 18 21 16 17 18 18
- Dones 18 18 12 12 13 16
- Homes 0 3 4 5 5 2
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 100,0 100,0 93,8 100,0 100,0 100,0
Nota mitjana d'accés 10,861 10,173 9,582 11,131 12,959 12,397
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 70,6 66,7 64,3 94,1 100,0 100,0

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 94,62 92,16 91,62 96,55 98,22 96,29
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,57 97,96 96,99 98,69 99,47 98,32
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,03 94,07 94,46 97,83 98,75 97,93
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100,00 100,00 96,83 95,84 98,09 98,89
             
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  99,57 96,66 97,55 97,89 100,00 96,68
Taxa d'èxit a 1r curs 95,03 91,73 91,78 98,84 99,69 98,21
             
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 94,62 90,00 92,01 96,75 99,71 94,95
Taxa de rendiment del 2n any (%) 97,20 87,79 96,24 96,65 100,00  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 98,38 98,90 97,59 92,33    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 93,68 99,36 95,09      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 97,34 98,52        
Taxa de rendiment del 6è any (%) 100,00          

Graduació

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022
Total graduats 7 11
Taxa d'eficiència (%) 99,01 97,21
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,00 5,09
     
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Graduats en t 7 10
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 46,67 55,56
Graduats en t o t+1 7 10
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 46,67 55,56

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 0 2 2 3 2
             
Curs de la cohort        2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament       0 2 1
No superen el règim de permanència a 1r curs       0 1 0
% no superen règim permanència a 1r curs       0,00 4,76 0,00
Taxa d'abandonament (%)       0,00 9,52 4,76