Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 15 29 46
Dones 12 27 41
Homes 3 2 5
Crèdits matriculats 1.860 3.340 4.772
Crèdits matriculats per estudiant 124 115,17 103,74
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 19,38 34,79 49,71
Ràtio EETC / Total matriculats 1,29 1,2 1,08
Nou ingrés 15 19 21
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 15 15 15
Demanda en 1a opció (D) 15 17 21
Ràtio D/O 1 1,13 1,4
Nota de tall juny PAU 5 5,59 6,756
Nou ingrés a 1r curs 15 18 21
Dones 12 18 18
Homes 3 0 3
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 93,3 100 100
Nota mitjana d'accés 10,444 10,366 10,103
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 64,3 70,6 66,7

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 94,62 92,16
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,57 97,96
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,03 94,07
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 100
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  99,57 96,13
Taxa d'èxit a 1r curs 95,03 91,68
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 94,62 90
Taxa de rendiment del 2n any (%) 97,2 0

Graduació

No hi haurà graduats fins al curs 2020-2021

 

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018
Total abandonament 5 1
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Total abandonament 5 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 1
% no superen règim permanència a 1r curs 0 5,56
Taxa d'abandonament (%) 0 0