Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2015-16
Any del pla d'estudis vigent 2015
Durada del pla d'estudis (en anys) 5
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 36 57 80 101 109
Dones 32 49 67 86 93
Homes 4 8 13 15 16
Crèdits matriculats 3.146 5.433 7.746 9.810 10.018
Crèdits matriculats per estudiant 87,39 95,32 96,83 97,13 91,91
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 32,77 56,59 80,69 102,19 104,35
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,99 1,01 1,01 0,96
Nou ingrés 22 23 22 23 22
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 20 20 20 20 20
Demanda en 1a opció (D) 50 70 55 51 53
Ràtio D/O 2,5 3,5 2,75 2,55 2,65
Nota de tall juny PAU 10,74 11,336 11,248 11,74 12,058
Nou ingrés a 1r curs 21 21 21 20 22
Dones 20 17 17 16 19
Homes 1 4 4 4 3
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 100 100 100 95 95,5
Nota mitjana d'accés 11,264 11,382 11,741 12,058 12,216
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100 100 94,7 100

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100 96,25 98,84 95,22 96,02
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 96,88 100 98,23 98,93
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 99,34 98,84 96,94 97,06
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 100 99,63 99,19 97,65
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de presentació a 1r curs  100 94,31 100 100 95,31
Taxa d'èxit a 1r curs 100 98,77 99,77 100 97,35
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment del 1r any (%) 100 93,45 99,8 96,84 86,35
Taxa de rendiment del 2n any (%) 100 97,2 93,5 100  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 99,68 95,16 99,49    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,94 96,19      

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 0 0 0 0 12
Graduats en t o t+1 0 0 0 0 11
Taxa d'eficiència (%)         97,91
Durada mitjana dels estudis (anys)         4,83
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 11 0 0 0 0
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 78,57 0 0 0 0
Graduats en t o t+1 12 0 0 0 0
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 85,71 0 0 0 0

 

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 0 2 0 2 1
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 0 2 1 1 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 1 0 0 1
% no superen règim permanència a 1r curs 0 4,76 0 0 5
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0 0 0