Norma de creació

Creada per Acord de la Junta de Govern de 25 de juliol del 2000. Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007, modificat per acord del Consell de Govern de 9 d'abril del 2008, de 14 de maig del 2014 i 26 d'abril del 2023.

 

Funcions

Acord del Consell de Govern de 14 de març del 2007
  • Vetllar per l'adequació de la programació del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (Idiomes UPF) a les necessitats de coneixements lingüístics de la UPF.
  • Supervisar, fer el seguiment i control de la programació i el seu desenvolupament per a garantir la qualitat de l'ensenyament.
  • Contribuir i promoure amb noves propostes als àmbits de didàctica de llengües, noves tecnologies i d'altres pertinents.
  • Establir, si s'escau, els requisits bàsics sobre el perfil del professorat.
  • Totes aquelles altres que li assigni aquesta normativa.