Norma de creació

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014, modificat per Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015.

 

Funcions

  • Valorar el desenvolupament del Programa i informar els òrgans competents de la Universitat sobre les seves necessitats específiques.
  • Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament elPrograma i vetllar per la seva qualitat en coordinació amb els centres i departaments corresponents.
  • Qualsevol altra funció que li assignin els òrgans competents de la Universitat.