Norma de creació

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre del 2017, modificat per acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018

 

Funcions

a) Elaborar una proposta de revisió dels continguts del Codi ètic de la UPF.
 
b) Dissenyar els mecanismes apropiats per al seguiment del Codi ètic de la UPF.
 
c) Valorar els sistemes existents i les bones pràctiques d'altres institucions en matèria d'integritat institucional i, en particular, estudiar l'adopció d'un canal per a la comunicació de conductes desenvolupades al si de la Universitat que puguin resultar contràries als principis i valors recollits al Codi ètic.
 
d) Proposar als òrgans de govern corresponents de la Universitat els mecanismes i accions que facin de la UPF una institució capdavantera en l'àmbit de la integritat institucional.