Norma de creació

Acord del Consell de Govern de l'11 d'abril del 2018

 

Funcions

  • Instruir un expedient informatiu dins un procediment d'actuació davant actuacions de violència masclista i LGTBI-fòbia.

  • Investigar tots els casos en què hi hagi indicis de conducta violenta, discriminatòria o d'assetjament.

  • Realitzar el seguiment de la implantació de les mesures correctores i del control de la seva efectivitat.