Norma de creació

Creada per Acord del Consell de Govern de l'11 de desembre del 2019 

 

Funcions

Acord del Consell de Govern de l'11 de desembre del 2019 

Establir les normes que han de regir les convocatòries de concessió d’ajuts destinats a finançar projectes, activitats i/o accions vinculades a la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.