(Subcomissió de la Comissió de Recerca)

Norma de creació

Creada per acord de la Comissió de Recerca d'11 de maig del 2016, modificat per acord de la Comissió de Recerca de 2 de novembre del 2016 i per acord de la Comissió de Recerca de 19 de juliol del 2017.

 

Funcions

Són funcions de la Comissió Assessora d'Innovació assessorar en:

a. L'estratègia i política institucional  en transferència de tecnologia

b. La definició d'actuacions i estratègies en transferència de tecnologia

c. La conveniència de la creació d'una spin-off i les condicions per la seva creació (contracte de transferència i/o participació accionarial de la UPF).

d. L'oportunitat de la creació de spin-off i  l'eventual participació accionarial de la UPF  en les mateixes.

e. Les variacions en el capital social per compra o venda d'accions per la part que li correspongui a la UPF i altres actes que afectin la vida de la societat.

f. Sobre qualsevol aspecte relatiu a la transferència de tecnologia que es presenti a aquesta comissió.