Norma de creació

Creada per acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2014, modificada per acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018 i per acord del Consell de Govern de 13 d'octubre del 2021.

 

Funcions

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014, modificat per acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018  i per acord del Consell de Govern de 13 d'octubre del 2021.
  • Avaluar els projectes de recerca que es presentin a revisió, que seran projectes que involucrin éssers humans, tan individualment com agregada, en la recerca o facin ús de dades de caràcter personal.

  • Emetre, amb caràcter preceptiu, informes de conformitat ètica per als projectes avaluats. Per a dur a terme el projecte de recerca presentat a avaluació serà necessari l'informe favorable.

  • Contribuir a la millora entre la comunitat UPF dels estàndards ètics en les activitats i pràctiques acadèmiques i de recerca relacionades amb els éssers humans, mitjançant activitats informatives i formatives i l'atenció de consultes.

  • Aconsellar als investigadors sobre els procediments a seguir en relació amb els aspectes ètics dels projectes de recerca o de les activitats acadèmiques que impliquin a éssers humans o que afectin a la protecció de dades personals.

  • Exercir la coordinació institucional de la UPF amb el comitpe de revisió ètica que dona cobertura a la recerca clínica i biomèdica amb éssers humans de la Universitat. En particular, tramitar consultes relatives sobre la pertinència o no de sotmetre un determinat projecte de naturalesa limítrof a un comitè o l'altre i proposar vocals d'especialitats específiques de projectes de la UPF.

  • Exercir aquelles altres funcions, dins de la normativa vigent, que el Consell de Direcció de la Universitat Pompeu Fabra consideri adients o necessàries.